Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 157/2011 της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2011 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δαπανών παρέμβασης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης