2004/768/EY: Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2004, alueiden komitean saksalaisen varajäsenen nimeämisestä