Kohtuasi T-489/11 R: Üldkohtu presidendi 14. oktoobri 2011 . aasta määrus — Rousse Industry versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigiabi — Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse selle tagastamine — Taotlus kohaldamise peatamiseks — Vorminõuete rikkumine — Vastuvõetamatus)