Υπόθεση T-489/11 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2011 — Rousse Industry κατά Επιτροπής (Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων — Κρατικές ενισχύσεις — Απόφαση με την οποία η ενίσχυση κρίνεται ασύμβατη προς την κοινή αγορά και διατάσσεται η ανάκτησή της — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Μη τήρηση των σχετικών με τον τύπο απαιτήσεων — Απαράδεκτο)