Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 2020/C 407/20