Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) (Ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό) — Κατάλογος των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 344 παράγραφος 1 σημείο 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου (Ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό) — Ισχύει για το έτος 2009