Odločba Komisije z dne 8. decembra 2008 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo te snovi (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 7803) (Besedilo velja za EGP) (2008/941/ES)