Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την ανάκληση των εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν αυτές τις ουσίες [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 7803] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/941/ΕΚ)