Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7526 — G.L. Swarovski / Bilfinger / ProfiCare) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ