Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7796 — Linamar/Montupet) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)