Οδηγία του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1977 περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες των νοσοκόμων υπευθύνων για γενική περίθαλψη (77/453/ΕΟΚ)