Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9999 — Blackrock/Koninklijke Vopak/US Gulf Coast Terminals) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 354/05