Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης [Υπόθεση M.9447 — Hitachi/ABB (Power Grid Division)] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 136/06