2012/301/EU: Kommissionens beslut av den 11 juni 2012 om nationella bestämmelser som anmälts av Danmark angående vissa industriella växthusgaser [delgivet med nr C(2012) 3717]