2012/301/EL: Komisjoni otsus, 11. juuni 2012 , milles käsitletakse teatavaid tööstustekkelisi kasvuhoonegaase reguleerivaid riiklikke õigusnorme, millest Taani on teavitanud (teatavaks tehtud numbri C(2012) 3717 all)