Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1350/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας για το σκουμπρί στις ζώνες ICES IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa, IIIb, c, d (ύδατα ΕΚ), IV από σκάφη που φέρουν τη σημαία της Γαλλίας