Komisjoni määrus (EL) 2015/1185, 24. aprill 2015, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses tahkekütuse-kohtkütteseadmete ökodisaini nõuetega (EMPs kohaldatav tekst)