Sklep Skupnega odbora EGP št. 6/2019 z dne 8. februarja 2019 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP [2020/925]