Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/1963 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη βιομηχανική ασφάλεια όσον αφορά τις διαβαθμισμένες δημόσιες συμβάσεις