Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8879 — JERA Trading / LNG Optimisation) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)