Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2019/1197 του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2019, για τη λήψη μέτρων σχετικά με την εκτέλεση και τη χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση