Sklep Sveta (EU) 2020/2025 z dne 4. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame v Skupnem odboru EGP glede spremembe Priloge IV (Energetika) k Sporazumu EGP (Besedilo velja za EGP)