Sprawa T-652/14: Wyrok Sądu z dnia 28 czerwca 2016 r. – AF Steelcase/EUIPO (Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Dostawa i montaż mebli oraz akcesoriów w siedzibach EUIPO — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja o udzieleniu zamówienia — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność — Obowiązek uzasadnienia — Zasada dobrej administracji — Proporcjonalność — System odrzucenia ofert — Odpowiedzialność pozaumowna — Szkoda materialna — Krzywda)