kohtuasi T-283/18: Üldkohtu 6. mai 2019. aasta määrus — Bernis jt versus EKP (Tühistamishagi — Majandus- ja rahaliit — Pangandusliit — Krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute ühtne kriisilahenduskord — Maksejõuetu või tõenäoliselt maksejõuetuks jääva ettevõtja suhtes kohaldatav kriisilahendusmenetlus — Emaettevõtja ja tütarettevõtja — EKP avaldus maksejõuetuse või tõenäoliselt maksejõuetuks jäämise kohta — Määrus (EL) nr 806/2014 — Ettevalmistavad aktid — Vaidlustamatud aktid — Vastuvõetamatus)