Sklep Skupnega odbora EGP št. 72/2016 z dne 29. aprila 2016 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP [2017/2022]