Valstybės pagalba – Italija – Valstybės pagalba Nr. SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN) & SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN) – Mokesčių bei įmokų sumažinimas, susijęs su gaivalinėmis nelaimėmis, ir mokesčių bei įmokų sumažinimas, susijęs su 2009 m. žemės drebėjimu Abrucuose (visi sektoriai, išskyrus žemės ūkį) – Kvietimas teikti pastabas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 108 straipsnio 2 dalį Tekstas svarbus EEE