Υπόθεση C-206/17: Διάταξη του προέδρου του πρώτου τμήματος του Δικαστηρίου της 7ης Φεβρουαρίου 2018 (αίτηση του Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Heinrich Denker κατά Gemeinde Thedinghausen, παρισταμένου του: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht