Υπόθεση C-505/18: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d’État (Γαλλία) στις 30 Ιουλίου 2018 — COPEBI SCA κατά Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)