Uredba Komisije (EU) 2020/1666 оd 10. studenoga 2020. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o gnojivima u svrhu uključivanja novog tipa EZ gnojiva u Prilog I. (Tekst značajan za EGP)