Eiropas Centrālās Bankas atzinums ( 2006. gada 6. jūlijs ) pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2866/98 par euro un dalībvalstu, kas ievieš euro, valūtu maiņas kursiem (CON/2006/36)