Uredba Komisije (EU) 2020/785 z dne 9. junija 2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za kromafenozid, fluometuron, pencikuron, sedaksan, tau-fluvalinat in triazoksid v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP)