Spojené veci C-262/18 P a C-271/18 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. júna 2020 – Európska komisia/Dôvera zdravotná poisťovňa a. s., Slovenská republika, Union zdravotná poisťovňa a. s. (Odvolanie – Štátna pomoc – Článok 107 ods. 1 ZFEÚ – Systém sociálneho zabezpečenia – Poskytovatelia zdravotného poistenia – Pojmy „podnik“ a „hospodárska činnosť“ – Sociálny cieľ – Zásada solidarity – Dohľad štátu – Celkové posúdenie – Možnosť dosahovať zisk – Zostatková hospodárska súťaž v kvalite a v ponuke plnení zdravotného poistenia)