Sprawy połączone C-262/18 P i C-271/18 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 czerwca 2020 r. – Komisja Europejska / Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Republika Słowacka, Union zdravotná poist'ovňa a.s. [Odwołanie – Pomoc państwa – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – System zabezpieczenia społecznego – Zakłady ubezpieczeń zdrowotnych – Pojęcia „przedsiębiorstwa” i „działalności gospodarczej” – Cel społeczny – Zasada solidarności – Kontrola państwowa – Ocena całościowa – Możliwość dążenia do zysków – Konkurencja rezydualna w zakresie jakości i oferty świadczeń ubezpieczenia zdrowotnego]