Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7860 — KH/Strabag/SPPD) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)