SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU o provádění strategie Společenství pro dioxiny, furany a polychlorované bifenyly (KOM(2001) 593) – třetí zpráva o dosaženém pokroku