Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/813/WE ustanawiającą specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa i akwakultury pochodzących z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, odnośnie do określenia właściwego organu oraz wzoru świadectwa zdrowia (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 825)Tekst mający znaczenie dla EOG