Υπόθεση C-93/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 6 Φεβρουαρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 27 Νοεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-315/17, Hebberecht κατά ΕΥΕΔ