Дело C-93/19 P: Жалба, подадена на 6 февруари 2019 г. от Европейската служба за външна дейност срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 27 ноември 2018 г. по дело T-315/17, Hebberecht/ЕСВД