Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 3, 6 Ιανουάριος 2012