Handbok av icke-bindande natur för god praxis med avseende på genomförandet av direktiv 1999/92/EG om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär