Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6269 – SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ