Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ