Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6269 — SNCF/HFPS/Wehinger GmbH/Rail Holding) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП