Mål C-517/14 P: Överklagande ingett den 17 november 2014 av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 3 september 2014 i mål T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. mot Europeiska kommissionen