Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение от заседанието му от 28 ноември 2018 г. относно проект на решение по дело AT.40461 DE/DK Interconnector — Докладчик: Гърция