Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9621 — Suez/Itochu/SFC/EDCO) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 395/07