Sprawa C-414/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 22 czerwca 2018 r. – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo / Banca d’Italia