Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/158 на Комисията от 5 февруари 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 по отношение на бордовото оборудване за претегляне (текст от значение за ЕИП)