Υπόθεση T-420/20: Προσφυγή της 7ης Ιουλίου 2020 — Sony Interactive Entertainment Europe κατά EUIPO — Huawei Technologies (GT8)