Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. júla 2005 vo veci T-126/03, Reckitt Benckiser (España), SL proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Pravdepodobnosť zámeny — Dôkaz používania skoršej ochrannej známky — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ALADIN — Národná skoršia slovná ochranná známka ALADDIN — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 40/94)